top of page

Kontrola okien, dverí a fasád

Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby

Kontrola zadávacej alebo projektovej dokumentácie objednávateľa stavby a vyhotovenie hodnotiacej technickej správy o stave tejto dokumentácie, kontrola projektu z hľadiska dodržania požiadaviek noriem, predstáv objednávateľa či budúceho vlastníka/užívateľa stavby. Touto činnosťou získa objednávateľ informácie o stave jeho tendrovej dokumentácie, o jej kompletnosti a kvalite, tzn. či sú všetky dopytované dodávky jednoznačne popísané a špecifikované projektom či boli do tendrovej dokumentácie zahrnuté komplexné požiadavky zadávateľa. Kontrolou tejto dokumetácie sú eliminované všetky nedostatky, ktoré môžu spôsobiť objednávateľovi stavby dalšie neprevídateľné investície, napr. dodatočné práce behom realizácie stavby či z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, obdržanie nižšieho štandartu realizovanej dodávky výplní stavebných otvorov a opláštenia atď.

 

Hľadanie úspor v dodávke opláštenia

 

Hľadanie úspor konzultantom oproti zadávacej alebo projektovej dokumentácii stavby. Táto konzultácia zaistí objednávateľovi zníženie ceny dopytovaného diela prostredníctvom návrhu a kalkulácie alternatívnych riešení dodávky okien, dverí a fasád. Nové riešenia a kalkuláciu zostaví konzultant ešte v dobe pred vlastným tendrovaním dodávky opláštenia a výberu vhodného kandidáta na realizáciu diela. Benefitom z tejto činnosti pre objednávateľa je skutočnost, že cenové úspory z alternatívneho riešenia dodávky budú odhalené ešte v priebehu výberového procesu, teda pred uzavretím finálnej ceny dodávky s uchádzačom a tím objednávateľ významne ušetrí svoje investičné náklady atď.

 

Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia

 

Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia realizovaný podla finálneho technického riešenia a zadávacieho projektu/tendrovej dokumentácie opláštenia. Výsledkom tejto činnosti je kalkulačná tabulka s rozčlenenými jednotlivými položkami, odkrývajúcimi informácie o cene materiálov, réžii, cene montáží atď. Táto tabulka poskytne zadávateľovi informácie typu, aká min. zľava ceny sa dá od dodávateľa behom tendru získať a umožní zadavateľovi nazrieť do jednotkových cien materiálov dodávatelov výplní otvorov a opláštenia, ďalej zliav do ceny ich prácí alebo do výšky zisku. Objednávateľ bude oboznámený s reálnou úrovňou cien dodávky a informovaný o kompletnosti ponúkaného diela.

 

Technická podpora pri výberovom konaní

 

Kontrola cenových ponúk potenciálnych zhotoviteľov opláštěnia formou anonymného posúdenia textových častí cenových ponúk (kontrola vhodnosti ponúkaných technických riešení okenných, dverných konštrukcií a fasádnych plášťov, kontrola dodržania zadania podla projektu a kompletnosť dodávky ponúkanej dodavateľom atď.) a presná identifikácia rozdielov technických riešení dodávok v cenových ponukách potenciálnych dodavatelov oproti zadávaciemu projektu. Zmyslom tejto konzultačnej činnosti je odhalenie nedisciplinovanosti dodávateľov v ponúkanom štandarte, kvalite a kompletnosti diela v dobe tvorby a predloženia cenových ponúk objednávateľovi.

 

Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia

 

Účasť konzultanta pri prejednávaní zmluvných dokumentov. Zostavovanie textových formulácií zmluvnej dohody smerujúcej k upresneniu požiadaviek zadávateľa a zadania diela – napr. špecifikácia požiadavky na kompletnosť výrobnej dokumentácie dodávateľa fasády alebo požiadavky na doloženie vzoriek a statických výpočtov opláštenia. Účasť na koordinačných a pracovných schôdzkach na stavbách.

 

Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii

 

Kontrola realizačnej/výrobnej dokumentácie dodávateľa opláštenia z hľadiska úplnosti dodávok, technickej správnosti projektovaných riešení, použitia vhodných materiálov. Účelom tejto činnosti je preverenie zmluvného dokumentu - výrobnej dokumentácie dodávateľa (ďalej skratka VD), či je vyhotovená v súlade zo zadaním diela, sú v nej špecifikované a popísané všetky materiály, obsahuje všetky potrebné detaily a technické riešenia. Taktiež objednávateľ získa informáciu, čo si za svoje investície vlastne kupuje a či nedošlo pri projektovaní VD k zmenám dodávky smerom k zníženiu ceny, štandartu a kvality diela.

 

Konzultacná činnosť s objednávateľom

 

Riadenie koordinačných schôdziek na stavbe s dodávateľom diela a projektantom (zmyslom je hľadanie úspor v realizácii a dozor pri tvorbe alebo koordinácii výrobných dokumentácií), účasť na jednaniach u generálneho projektanta stavby, montážna alebo výrobná koordinácia a HMG projektových alebo montážnych prácí dodávateľov výplní otvorov. Sledovanie prípravných, projekčných a realizačných prácí v náväznosti na zmluvnú cenu diela dodávateľa.

 

Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku

 

Hľadanie chýb alebo vád realizovaného diela konštrukcií výplní otvorov a opláštenia; kontrola súľadu dodržovania realizácie diela s odsúhlasenou výrobnou dokumentáciou dodávateľa; kontrola úplnosti dodávky a kvality dodaných materiálov, kontrola dodržovania montážnych postupov, dodržovania noriem. Sledovanie zmien a vád v realizácii diela, ich selekcia a riešenie odpočtov v prípade preukázateľných vád diela, nekompletnosti a nedodržania zadania.

bottom of page